linkshomeparticulierenondernemersprocedurestarievenoverius

       
 
 

Over IUS Legal

Onze gegevens
Werken bij IUS Legal

Interim & Services
Algemene Voorwaarden
Privacy Statement
Disclaimer
Sitemap
FAQ
  Algemeen
  Rechtsgebieden en procedures
  Kosten en voorwaarden
  Overig

 

 

FAQ

Algemeen

Ik heb een juridisch probleem waar ik niet uitkom, wat moet ik doen?
Als u een juridisch probleem heeft, dan kunt u zich telefonisch wenden tot ons kantoor. Het secretariaat beoordeelt uw geval summier en bekijkt of een afspraak nodig is. Indien dat het geval is, beoordelen wij tijdens de eerste afspraak tijdens een kennismakingsgesprek uw zaak.

Binnen één week na het kennismakingsgesprek ontvangt u een brief. Hierin is een voorstel waarop de zaak kan worden aangepakt en een inschatting van de kosten opgenomen. Indien u dat wenselijk acht, kunnen wij met u een vast bedrag afspreken voor de beschreven werkzaamheden (afhankelijk van de zaak).

Tijdens het intakegesprek wordt beoordeelt of u in aanmerking komt voor een door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, de zogenaamde toevoeging. Als dat zo is, sturen wij u door naar een kantoor binnen onze kring van partners, welke op basis van toevoeging werkzaam is.

Hoe wordt mijn zaak behandeld?
Bij de uitvoering van de opdracht is het van belang dat u ons kantoor goed en volledig informeert. Hiervoor is een goede communicatie tussen partijen noodzakelijk. Ons kantoor bepaalt immers in overleg met u en op basis van de gegevens die u aan ons verstrekt welke strategie het beste kan worden gevolgd. Waar nodig zullen wij doorvragen zodat alle belangrijke feiten aan bod komen.

Wij betrekken u, als dat mogelijk is, actief bij de zaak. Zo kunt u bijvoorbeeld een verzoek  krijgen om bepaalde stukken te verstrekken of bepaald bewijs te vergaren. Uw actieve medewerking werkt kostenverlagend omdat u daarmee werk uit handen neemt van ons  kantoor.

Wij sturen alle inhoudelijke stukken altijd eerst in concept naar u. Het is van groot belang dat u de stukken zorgvuldig doorneemt op een correcte weergave van de feiten. Pas na uw instemming sturen we het betreffende stuk aan de wederpartij of aan derden, tenzij die instemming niet kan worden afgewacht of de toestemming al in een eerder stadium is gegeven.

Kan ik langskomen om mijn dossier langs te brengen en/of vragen te stellen?
Uw dossier langsbrengen mag uiteraard. Echter, het is wel noodzakelijk om vooraf een afspraak te maken met ons. Dit om te voorkomen dat degene die u spreekt niet aanwezig is op kantoor, door bijvoorbeeld een zitting of een afspraak buiten de deur.

Het voorgaande geldt ook voor het stellen van vragen. U kunt beter uw vragen per e-mail stellen. Telefonisch kunt u uiteraard ook uw vragen stellen, maar beter is het om deze per e-mail naar ons in te sturen. Schriftelijk is het vaak makkelijker om ingewikkelde, juridische vragen goed te beantwoorden en u kunt het daarna nog teruglezen ook.


Waar is het kantoor gevestigd?
Ons kantoor is gevestigd tegenover het stadskantoor van Alkmaar.
Het adres is:Helderseweg 5-A, 1815 AB  ALKMAAR.

Er zijn voldoende parkeergelegenheden. Eventueel kunt u bij het maken van een afspraak aangeven dat u graag voor de deur wilt parkeren. U krijgt van ons dan een bezoekerskaart, waarmee u tijdelijk kosteloos kunt parkeren.


Wat moet ik meenemen als ik een afspraak heb met een van de juristen van IUS Legal?

Als u een afspraak heeft, dient u alle van belang zijnde stukken mee te nemen, waar u over beschikt. Daarnaast identificeren wij elke (nieuwe) cliënt(e) door middel van een legitimatiebewijs. Hiervan wordt een kopie gemaakt en gearchiveerd in uw dossier.

Rechtsgebieden en procedures

Met wat voor soort problemen kan ik terecht bij IUS Legal?
U kunt met een zeer breed palet aan juridische problemen bij ons terecht. Onze expertise ligt op de volgende rechtsgebieden:

Aansprakelijkheid & schadevergoeding, Arbeids- en ambtenarenrecht, bestuursrecht, consumentenrecht, huurrecht, incasso, ondernemingsrecht, sociaal zekerheidsrecht en verbintenissen- en contractenrecht.

Staat uw rechtsgebied hier niet bij? Dan kunt u er in principe vanuit gaan dat wij uw zaak niet in behandeling kunnen nemen. Veel rechtsgebieden overlappen elkaar, dus neemt u voor de zekerheid even contact op met ons kantoor, wij helpen u graag bij het vinden van een oplossing.


Hoe lang kan een civiele procedure duren?
Een normale dagvaardingsprocedure kan een half jaar tot een jaar duren, eer er een beslissing kan worden genomen door de rechter(s). Uiteraard doet ons kantoor er alles aan om een procedure zo snel mogelijk af te ronden door tijdig en wel de processtukken in te dienen, maar is hierin afhankelijk van de rechtbank en de wederpartij. 

In welke situaties is een kort geding de beste keuze?
In sommige situaties is het denkbaar zijn dat een beslissing van de rechter in een lange, civiele bodemprocedure niet kan worden afgewacht. Voor dat soort gevallen is er een kort geding.

Een kort geding is bijvoorbeeld met name geschikt als een werknemer bijvoorbeeld nog achterstallig loont krijgt van de werkgever of dat een huurder al geruime tijd geen huurpenningen heeft afgedragen en er ontruimd moet worden.

Neemt u voor meer informatie contact op met ons kantoor, indien u meer informatie wenst over een kort geding.

Ik ben gedagvaard, wat moet ik doen?
Het is raadzaam om direct contact met ons kantoor op te nemen, zodat wij kunnen bekijken wat het beste is voor u om te doen. Ons kantoor weet hoe gerechtelijke procedures in zijn werk gaan en kan u hierin goed bijstaan. Door samenwerking met andere kantoren, kunnen wij u eventueel doorsturen, indien wij denken dat u daar beter op uw plaats bent (bijvoorbeeld zaken op gebied van personen- en familierecht).

Kosten en voorwaarden

Hoeveel moet ik betalen voor juridische werkzaamheden?
Zodat u een duidelijk inzicht in de juridische kosten krijgt, zullen wij - voordat we aan het werk gaan – aan u voorleggen:

  • Hoe we onze tarieven berekenen;
  • De te verwachten kosten bij het voorbereiden en uitvoeren van uw zaak;
  • Eventuele extra kosten die kunnen ontstaan;
  • Eventuele kosten die kunnen worden verhaald, of door u moeten worden betaald aan de andere partij.


Hoe worden de juridische kosten bepaald?
Onze kosten zijn marktconform en wij hanteren dan ook een gunstig uurtarief. Wij houden daarbij zo goed mogelijk in de gaten houden dat de kosten de baten niet overstijgen.

In bepaalde zaken, zoals letselschade, worden de door u gemaakte kosten in beginsel vergoed door de wederpartij. Daarnaast proberen wij zoveel mogelijk de kosten voor u te beperken door deze te proberen te verhalen op de wederpartij.

Neem voor meer informatie contact op met ons kantoor.

Zijn er nog andere uitgaven waar ik rekening mee moet houden?
Het is goed mogelijk dat u naast onze juridische kosten nog te maken krijgt met aanvullende kosten, zoals bijvoorbeeld een deskundigenrapport, letselschaderapportages of ander (aanvullend) bewijs.

Het precieze bedrag van extra uitgaven is niet vooraf te bepalen. Indien gedurende de behandeling van uw zaak bepaalde stukken missen, welke aangevuld kunnen worden door deze op te vragen tegen kosten, dan komen deze kosten voor uw rekening. 


Hoe zit het met de kosten als ik een gerechtelijke procedure wil starten?

IUS Legal is toegewijd om u duidelijke en volledige informatie te verschaffen over de mogelijke kosten bij een eventuele procedure. Wij zullen u al het nodige uitleggen en daarbij ook de mogelijke verhaalbaarheid van de kosten bespreken.

Toch kan het moeilijk zijn om te voorspellen of een zaak voortijdig eindigt door bijvoorbeeld een schikking of dat een zaak lang gaat duren, door bijvoorbeeld het horen van getuigen. Daarbij zijn sommige zittingen lang en andere weer kort. Als we niet grof kunnen schatten welke waarschijnlijke richting uw zaak opgaat, dan zullen wij u voorzien van informatie over de mogelijke kosten in elk stadium van de zaak.

Statisch bezien wordt een groot deel van de zaken van ons kantoor middels een schikking beëindigd.


Als mijn gerechtelijke procedure niet succesvol is, dien ik dan de kosten van de wederpartij te vergoeden?
Er zijn altijd potentiële risico's verbonden als de zaak bij een rechter wordt aangebracht. Als u gelijk krijgt van de rechter, dan kunt u een proceskostenvergoeding toegewezen krijgen, waarbij de wederpartij een deel van uw gemaakte kosten moet dragen. In Nederland is het over het algemeen niet gebruikelijk dat alle juridische kosten worden gedragen door de wederpartij, maar rechters wijzen een vergoeding toe op basis van vaste staffels.

Het is belangrijk om te onthouden dat er altijd een reëel risico aanwezig is, dat u kunt worden veroordeeld om de kosten die zijn gemaakt door de wederpartij te vergoeden. Dit risico komt voor in vrijwel alle geschillen.

U kunt ervan verzekerd zijn dat uw zaak voortdurend zal worden bewaakt en geëvalueerd om ervoor te zorgen dat u niet blootgesteld wordt aan onredelijke risico’s, zoals het betalen van de juridische kosten of een schadevergoeding aan de wederpartij.


Worden er nog voorwaarden gehanteerd bij het aangaan van een overeenkomst met IUS Legal?
Ons kantoor legt bij het aangaan van een overeenkomst altijd schriftelijk (per brief of mail) de afspraken vast. Vraagt u altijd om een schriftelijke bevestiging van de afspraken, om discussie achteraf te voorkomen.

Daarnaast zijn in beginsel altijd de Algemene Voorwaarden van IUS Legal B.V. van toepassing op de overeenkomsten, die gesloten worden tussen u en ons kantoor. Onze voorwaarden zijn ter griffie bij de rechtbank Alkmaar gedeponeerd, onder nummer 12/2012. Hier treft u de voorwaarden aan in PDF (Adobe Reader is vereist).

Op verzoek worden een afschrift van de voorwaarden kosteloos aan u toegezonden.

Overig

Ik zoek een uitspraak
Veel uitspraken worden gepubliceerd op Rechtspraak.nl. U kunt in de zoekbalk kernwoorden invullen.

Heeft u vragen over een specifiek juridisch probleem waar u niet uitkomt? Neemt u dan contact op met ons kantoor.


Ik heb een algemene vraag over rechtspraak/wetgeving

De Nederlandse overheid beantwoordt al uw vragen via de overheidsloket Postbus 51. Eventueel kunt u contact op nemen via tel 0800-8051 (gratis).


Ik heb een vraag over een boete
Heeft u een boete gehad, kijkt u dan in de stukken of u contactinformatie kunt vinden. Indien dit niet het geval is, kijkt u dan op de website van het CJIB.


Ik wil weten of ik een strafblad heb

U kunt hiertoe een verzoek indienen bij de griffie van de rechtbank in uw woonplaats ter inzage. Indien u hierbij ondersteuning nodig heeft, dan kunnen wij namens u een verzoek indienen. Voor het verzoek, alsmede de inzage worden kosten in rekening gebracht. 

 

 

 

       
     
 
  Snel naar...

dreigend ontslag, letselschade, huurconflict, ondeugdelijk product, gerechtelijke procedure, ondernemingsrecht, algemene voorwaarden,
geschillen over contracten,
incasso, kort geding, contract, gedagvaard?, concurrentiebeding, ontslagprocedure, loondoorbetaling,
WOZ-waarde, ww uitkering, aansprakelijkheid, ontslagvergoeding, bezwaarschrift, ambtenarenrecht, jurist detachering
 
     
 
Home Particulieren
Aansprakelijkheid & Schadevergoeding
Arbeids- en ambtenarenrecht
Bestuursrecht
Consumentenrecht
Huurrecht
Sociaal zekerheidsrecht
Verbintenissen- en contractenrecht
Neem contact met ons op
Ondernemers
Arbeidsrecht
Ondernemingsrecht
Huurrecht
Verbintenissen- en contractenrecht
Incasso
Juridische bijstand
Neem contact met ons op

Procedures en bijstand
Buitengerechtelijke fase
Dagvaardingsprocedure
Kort geding
Verzoekschriftprocedure
Bestuursrecht
Overige procedures
Neem contact met ons op

Tarieven en voorwaarden
Onze kosten
Aanvullende kosten
Onze voorwaarden
Aanvullende voorwaarden
Samenwerkingsverbanden
Neem contact met ons op


Over IUS Legal
Onze gegevens
Werken bij IUS Legal
Interim & Services
Algemene Voorwaarden
Privacy Statement
Disclaimer
Sitemap
FAQ